HVAD GØR ET FIRMA GODT!

Gennemtestet Teknologi | Fremragende Arbejdskultur | Kvalitet

Hvem vi er i dag

Med banebrydende produkter, en virksomhedskultur baseret på løbende forbedringer og et fokus på mennesker, er Zero-Max blevet en verdensomspændende leder inden for præcisionsbevægelseskontrol.

Vores historie er bygget på innovativ teknologi og overlegne produkter, som imødekommer vores kunders evigt skiftende behov.

Dermed har Zero-Max fået et internationalt ry for ekspertise. Vi er kendt over hele verden for vores kvalitetsprodukter, erfarne medarbejdere og rene fremstillingsprocesser. Med en række globale partnere og distributører kan vi levere din løsning indenfor bevægelseskontrol. 

Gennemtestet Teknologi

Det hele begyndte i 1949, da opfinderen fra Minnesota, Sterling Stageberg, konstruerede et unikt, mekanisk transmissionsdrev med variabel hastighed. Stagebergs design varierede outputhastigheden fra et konstant input fra nul til maksimum. Det blev oprindeligt brugt på bilvinduesviskere og blev en øjeblikkelig succes. Produktet opfyldte et vigtigt industribehov på det tidspunkt, hvilket hjalp til med at lancere virksomheden. Det gav også idéen til Zero-Max-mærket, et navn, som i dag bæres på alle Zero-Max-produkter, der sælges over hele verden.

Fremragende Virksomhedskultur

Hvad gør et firma godt? Det handler om at have fremragende medarbejde. Zero-Max har etableret et mål om at tiltrække og rekruttere højt motiverede og talentfulde folk. Det er disse mennesker, der gør vores virksomhed til en effektiv og lydhør leverandør til nogle af verdens mest krævende kunder. 

Hvis Zero Max A/S laver en fejl, vil vi gå langt for at rette op på den og gøre det godt igen for vores kunde. Når kunden er tilfreds, og vi har rettet problemet, vil vores system derefter evaluere situationen og finde den bagvedliggende årsag og tage skridt til at gennemføre en ændring, der forhindrer fremtidige gentagelser. Dette er måden til at forbedre vores arbejde løbende.

Kvalitet

Kvalitet er totaliteten af funktioner og karakteristika ved et produkt, eller en tjeneste, der har evnen til at opfylde angivne eller underforståede behov.
Zero-Max A/S er opsat på at definere og levere produkter og tjenester af høj kvalitet til målrettede kunder: Vi skal korrekt identificere kundernes behov og krav og formidle dette til vores produktdesignere. 

Ved Zero-Max bruger vi adskillige værktøjer til at sikre den kvalitet, som en kunde kræver. Tidligere, hvor vi har leveret tilpassede transmissionsløsninger til mange forskellige dele af branchen, har vi udviklet faglige kompetencer, der sikrer kvaliteten af det arbejde, vi udfører – både med hensyn til det fysiske produkt, men også i de beslutninger, vi er involveret i sammen med vores kunder.

For at sikre fuld fokus på kvalitet har vi, såvel som at være ISO9001-certificeret, valgt at foretage interne revisioner. Denne proces kontrolleres af en uafhængig konsulent, og den ekstraordinære udviklings- og kontrolproces gennemføres fire gange årligt. For hver intern revision er der udarbejdet en rapport til vurdering af de områder, der er blevet revideret – for eksempel afvigelser, forbedringer og ansvarlighed.

Det er vi

ZERO-MAX A/S er en del af Miki Pulley-koncernen, som er en stærk partner indenfor maskinteknik over hele verden. Vi beskæftiger os med at løse alle former for transmissionsopgaver og lave løsninger gennem koncernens egne produkter såvel som vores samarbejdspartneres. 

ZERO-MAX A/S er beliggende i Hårup tæt på Silkeborg, hvor selskabets talentfulde og dygtige medarbejdere befinder sig. Her arbejder alle i overensstemmelse med koncernens fælles tilgang med at servicere vores partnere med bæredygtige løsninger.

Virksomheder i koncernen arbejder tæt sammen for at skabe tilpassede løsninger og udnytte både viden og kapacitet til gavn for vores kunder. ZERO-MAX produkter anvendes som retro-fit løsninger til eksisterende løsninger.

Med i betragtningen er den store fleksibilitet, der med fordel anvendes til ny udvikling, og som vi også gerne vil bidrage med i forbindelse med vores kompetencer indenfor transmissioner. 

Brugbar Info

1951
ZERO-MAX Inc. responderer på verdensomspændende interesse i justerbare hastighedsdrev ved at udvikle en organisation af transmissionsdistributører.

1950’erne og gennem 1960’erne
ZERO-MAX Inc. vokser støt som en national og international producent. Man udvider konceptet med variable hastighedsdrev til en komplet samling af modeller og størrelser for at imødekomme de mange behov i mange forskellige typer af applikationer.

1965
Miki Pulley starter samarbejde med ZERO-MAX Corp. om mekaniske transmissionsdrev med variabel hastighed.

1992
For at imødekomme den fortsatte vækst tager ZERO-MAX Inc. et helt nyt og stærkt udvidet produktionsanlæg i det vestlige Minneapolis i brug.

2005
ZERO-MAX Inc. erhverver “Indutrans A/S” i Silkeborg, Danmark og etablerer ZERO-MAX A/S. ZERO-MAX A/S (Indutrans A/S) blev grundlagt i 1977, selskabet har mere end 25 års erfaring.

Oktober 2009
Som følge af fortsat vækst i vindbranchen flytter ZERO-MAX A/S ind i en helt ny bygning med topmoderne faciliteter til udvikling, test og produktion af mekaniske strømtransmissionsprodukter.

 

Who we are today

With ground-breaking products, a company culture based on continuous improvement and a focus on people, Zero-Max has become a worldwide leader in precision motion controls. Our history is built on innovative technology and superior products that meet the ever-changing needs of our customers.

By that Zero-Max has grown an international reputation for excellence. We are known throughout the world for our premium products, experienced staff, and clean manufacturing processes. With a number of world partners and distributors, we can deliver your motion control solution.

Proven Technology

It all began in 1949, when Minnesota inventor Sterling Stageberg designed a unique mechanical variable speed transmission drive. Stageberg’s design varied the output speed from a constant input from zero to maximum. Initially, it was used on automotive windshield wipers and became an instant success. The product filled an important industry need at the time, which helped launch the company. It also provided the idea for the Zero-Max brand, a name carried on all of today’s Zero-Max products sold throughout the world.

Culture of Excellence

What makes a company great? It is having great people. Zero-Max has established a goal to attract and recruit highly motivated and talented people. It is those people, who make our company an effective and responsive supplier to some of the most demanding customers in the world.

If Zero Max A/S makes an error, we will go to great lengths to correct it and make it right with our customer. Once the customer is satisfied and we have corrected the issue in the eyes of our customer, our system will then evaluate the situation and find the root cause and take steps to implement a change that will prevent further occurrences. This is our culture of continuous improvement in action.

 

Quality

What makes a company great? It is having great people. Zero-Max has established a goal to attract and recruit highly motivated and talented people. It is those people, who make our company an effective and responsive supplier to some of the most demanding customers in the world.

If Zero Max A/S makes an error, we will go to great lengths to correct it and make it right with our customer. Once the customer is satisfied and we have corrected the issue in the eyes of our customer, our system will then evaluate the situation and find the root cause and take steps to implement a change that will prevent further occurrences. This is our culture of continuous improvement in action.

 

To ensure full focus on quality we, as well as being ISO9001 certified has chosen to carry out internal audits.This process is controlled by an independent consultant and this extraordinary process of development and – checks are conducted 4 times annually. For each internal audit a report are compiled to evaluate the areas that has been audited for example deviations, improvements and responsibility.

Who we are

ZERO-MAX A/S is a part of Miki Pulley group, which is a strong partner for mechanical engineering throughout the world.

We deal with resolving all forms of transmission tasks and makes solutions through the Group’s own products as well as our cooperation partners.

ZERO-MAX A/S is located in Hårup close to Silkeborg, where the company’s talented and knowledgeable employees are sitting.

Here all are working in accordance with the Group’s joint approach to serving our partners with sustainable solutions.

Companies in the group are working closely together to create customized solutions and to exploit both the knowledge and capacity for the benefit of our customers.

ZERO-MAX products are used as retro-fit solutions into existing solutions. But given the great flexibility advantageously used for new development, which we also like to participate in with our competencies within transmissions.

Useful Info

1951
ZERO-MAX Inc. responds to worldwide interest in the Variable Speed Drive by developing an organization of power transmission distributors.

1950’s thru 1960’s
ZERO-MAX Inc.steadily grows as a national and international manufacturer. It expands the variable speed drive concept into a full line of models and sizes to meet the many needs of many different kinds of applications.

1965
Miki Pulley starts up collaboration with ZERO-MAX Corp. about mechanical variable speed transmission drive.

1973
Miki Pulley starts up collaboration with ZERO-MAX Corp. about mechanical variable speed transmission drive.

1992
To meet continued growth, ZERO-MAX Inc. occupies an all new and greatly expanded manufacturing facility in west suburban Minneapolis.

2005
ZERO-MAX Inc. acquires “Indutrans A/S” of Silkeborg, Denmark and establishes ZERO-MAX A/S. ZERO-MAX A/S (Indutrans A/S) was founded in 1977, the company has more than 25 years of experience.

October 2009
As a result of continued growth in the wind business ZERO-MAX A/S move in to an all new building with highly modern facilities for developing, test and production of mechanical power transmission products.

Medio 2009
Based on the long business relations and the key competences within the wind business and the technical knowhow within mechanical transmission, we expanded the ZERO-MAX group by a new subsidiary in China (Tianjin) to serve the Chinese wind Industry with our high quality products.